Bestuursverslag 2023

De jaarrekening kunt u opvragen via info@pandajuu.nl

Toelichting jaarverslag:

De baten
In 2023 ontvingen wij weer een maandelijkse gift van een aan ons bekende donateur.
Eind van het het jaar hebben we een nieuwe donateur mogen verwelkomen.
Hiermee komt het totaal van de giften op € 1120,-
Bij deze heel hartelijk dank voor de steun en het vertrouwen.


Eind 2020 is er een donateur ingestapt voor 5 jaar met een donatie van € 100,- per jaar t.b.v. Women
Empowerment. Dit bedrag is door I. Holtkamp op locatie en persoonlijke titel met Tsh 150.000
aangevuld waardoor er afgelopen november bij alle 38 vrouwelijke studenten Tsh 10.000 op het
lesgeld in mindering gebracht kon worden. Eind december is de donateur d.m.v. een videoboodschap bedankt.


Voor 1 van de tourguide studenten is er een sponsorbijdrage van € 200,- ontvangen.
Dit bedrag is op zijn resterende lesgeld in mindering gebracht.


Dit jaar stond het resterende budget voor het Café Blue / Kawa Kitchen project centraal.
Helaas bleek het vrij lastig voor een reeds gestart project fondsen te werven en waren er veel
afwijzingen i.v.m. tegenvallende financiële resultaten in het afgelopen jaar.
In totaal is voor het Café Blue / Kawa Kitchen project € 252,- opgehaald.


Wat betreft het Outdoor Classroom project, is er voor KF de totale som van € 40.000.
Panda Juu heeft hiervan in 2022 € 2590,- en in 2023 € 3946,55 heeft weten te brengen.
Daarnaast is er € 125,50 o.v.v. Flight Compensation ontvangen, wat eveneens hierbij geteld zal
worden. Het resterende bedrag komt hiermee op € 33.337,95


Met betrekking tot de Satelliet stations voor praktijkonderwijs is er € 7250,- binnengekomen.
Hiermee is het budget voor het eerste station, gebudgetteerd op € 10.000 per locatie, 73% volbracht.
Zodra het docententeam voltallig is, kan er met de eerste locatie de verdere planning afgestemd,
ingevuld en gestart worden.


Naar aanleiding van de Facebook oproep voor Kimbia Bila Shaka (Run without fear) het
hardloopevenement t.b.v. Gender Equality is een sponsorbijdrage van € 20,-, goed voor deelname
van 2 personen, ontvangen.


Tot slot is er in 2023 € 0,81 aan rente op de rekening bijgeschreven.
Hiermee komt het totaal op € 13.014,86

De lasten
De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2023 € 2452,79
De kosten van de website op Zanzibar gedragen.
De bankkosten stijgen van € 132,40 in 2022 naar € 187,07 in 2023


Voor het Café Blue project hebben we naast fondsenwerven het netwerk benaderd om Albert Heijn picknick zegels te doneren om de keuken mee uit te rusten. De spullen t.w.v. € 199,60 zijn augustus aan directrice Suzanne Degeling overhandigd en ter plaatse direct in gebruik genomen.


Verder heeft I. Holtkamp een bedrag van € 99,88 retour ontvangen m.b.t. het op locatie voorschieten
van de donatie Women Empowerment van € 100. Het verschil € 0,12 betreft de bankkosten waarmee
zij Pandu Juu niet wilde belasten.
Hiermee komt het totaal aan declaraties op € 299,48

De kosten van € 1966,24 m.b.t fondsenwerving geven een ietwat vertekend beeld aangezien een
factuur van februari nog grotendeels betrekking had op 2022.

De totale beheerskosten van € 2452,79 liggen met 19% nog steeds onder de CBF-norm van 25%.


Kawa Foundation is door Panda Juu in 2023 als volgt ondersteund:
In het begin van het jaar is er € 7000,- overgemaakt met de volgende verdeling:
Student ondersteuning € 200
Outdoor Classroom € 3946,55
Café Blue € 2853,45
Gezien de transactiekosten en op het moment voldoende middelen ter plaatse heeft de directie van KF /KTC laten weten e.e.a. voorlopig nog even bij Panda Juu te willen laten staan / reserveren voor
onvoorziene uitgaven.

De crediteurenpost is € 0,00.
Hiermee komen de totale lasten van Panda Juu in 2023 op € 9452,79 en een exploitatieresultaat van € 3562,07


Nb. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stand van zaken / vooruitblik op 2024
Helaas bleek het vrij lastig voor een reeds gestart project fondsen te werven en waren er veel
afwijzingen i.v.m. tegenvallende financiële resultaten in het afgelopen jaar. Hierdoor heeft Panda Juu het Café Blue budget voor schooljaar 2022-2023 niet volledig veilig kunnen stellen.


Gelukkig is KF / KTC niet uitsluitend afhankelijk van Panda Juu, is er in de benodigde middelen
voorzien om het programma te kunnen draaien en is Café Blue inmiddels een ‘student run social
enterprise’. Wel is er nog extra training, zowel qua verdieping en verbreding, alsmede financieel /
administratief nodig om het tot een rendabel initiatief uit te kunnen laten groeien.


Met betrekking tot het Outdoor Classroom / Bufferzone Masingini Forest Project zijn er flinke
ontwikkelingen geweest.
Kawa Foundation heeft een stuk land grenzend aan Masingini Forest NP op Zanzibar kunnen kopen
om dit in te richten als bufferzone tussen het natuurgebied en de bewoonde wereld om het
natuurlijke erfgoed te beschermen.
Op dit stuk is het de bedoeling dat de natuur zichzelf kan herstellen alsmede plant activiteiten
uit te voeren en verder voor natuureducatie en als praktijklocatie voor het ontwikkelen van
ecotoerisme te gebruiken.


In samenspraak met Tui Care Foundation (TCF) heeft KF het plan in omvang verder opgeschaald,
waarbij TCF ook een flink deel wil bijdragen in de financiering ervan.
Inmiddels is er een verhoogd platform gebouwd, kan het gebied als outdoor classroom dienst te doen
voor natuureducatie, hebben de eerste boom plant activiteiten t.b.v. vlucht compensatie plaatsgevonden.


In 2024 zal Panda Juu zich richten op:
Fondsenwerving m.b.t:

  • Outdoor Classroom / Bufferzone Masingini Forest Project / vlucht compensatie
  • Satelliet stations voor praktijkonderwijs Project
    Groei lokaal personeel:
  • ondersteuning, training & begeleiding op afstand en ter plaatse
    Indien het Outdoor Classroom project zich gestaag verder ontwikkelt zou dit een eventuele mogelijkheid qua satellietstation voor praktijkonderwijs locatie bieden, mits het de originele intentie van het project ‘bescherming van natuurlijk erfgoed’ niet in gevaar brengt.

Verder is er in 2023 meer inzicht verkregen in het netwerk van in Nederland wonenden die zeer betrokken zijn bij KF / KTC. In 2024 hopen we deze groep beter te kunnen gaan bedienen om de impact verder te vergroten.

Met regelmaat vindt er overleg met de directie van Kawa Foundation plaats waarin gekeken wordt op welke manier Panda Juu ondersteuning kan bieden.