Bestuursverslag 2022

De jaarrekening kunt u opvragen via info@pandajuu.nl

Toelichting jaarrekening 2022
De baten
In 2022 ontvingen wij weer een maandelijkse € 10,- gift van een ons bekende donateur. Hier zijn wij
bijzonder dankbaar voor. Verder heeft 1 van de bestuursleden € 10,- t.b.v. de banktransfer naar
Tanzania overgemaakt. Hiermee komt het totaal van de giften op € 130,-.
Eind 2020 is er een donateur ingestapt voor 5 jaar met een donatie van € 100,- per jaar t.b.v. Women
Empowerment. Dit bedrag is door I. Holtkamp op persoonlijke titel met € 10,- aangevuld, en komt
het totaal op € 110 voor 2022.
Dit jaar stond het Café Blue / Kawa Kitchen project centraal. Dit is een deelproject van het totale
Kawa Training Center / Kawa Foundation meerjarenplan en eerste grote fundraiser voor Panda Juu in
de huidige bezetting. In totaal is hiervoor dit jaar € 13.500,- opgehaald. Dit betekent dat het budget
voor schooljaar 2022-2023 nog niet volledig via Panda Juu is veilig gesteld en we ook in 2023
hiervoor blijven werven.
Aan het eind van het jaar is het Outdoor Clasroom project vliegend van start gegaan waarvoor een
totaal van € 2590,- bijeen is gebracht. Het doel is om een stuk land op de grens met Masingini Forest
NP op Zanzibar aan te kopen en in te richten als buffer zone ter bescherming van het bos tussen het
natuurgebied en de bewoonde wereld om het natuurlijk erfgoed te beschermen. Dit stuk d.m.v.
herbebossing terug te brengen in de natuurlijke staat en uitsluitend voor natuureducatie en als
praktijklocatie voor het ontwikkelen van eco-toerism te gebruiken
Via VSO zouden we de Toolboxen Career Development in het Kiswahili en Engels ontvangen. Helaas zijn de boekjes niet gedrukt en is de overgemaakte € 180 weer geretourneerd.


De lasten
De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2022 € 1490,50. Een flinke daling ten opzichte
van 2021. Dit komt door minder actieve werving voor het Café Blue project en het overzetten van de
website naar Tanzania waardoor eveneens de webhostings-kosten gedaald zijn. Helaas blijven wel de bankkosten flink stijgen.
De beheerskosten bedragen liggen met 9% ruim onder de CBF-norm van 25%.
Kawa Training Center is november j.l. omgedoopt in Kawa Foundation en door Panda Juu als volgt
ondersteund:
De € 110 voor Women Empowerment is over alle 27 meiden die op dit moment bij KF lessen volgen
verdeeld zodat er bij eenieder 10.000 tsh op het lesgeld in mindering gebracht kon worden. Begin
december is de donateur d.m.v. een video-boodschap bedankt.
Voor het Café Blue project hebben we naast fondsenwerven het netwerk benaderd om Albert Heijn
messenzegels te doneren om de keuken mee uit te rusten. Deze zijn augustus aan directrice Suzanne Degeling overhandigd.

In totaal is het Café Blue project met € 11.229,94 ondersteund. De Kawa Environment Club zorgt er door de week voor dat de studenten dagelijks, voordat ze aan hun lessen beginnen, een ronde strand schoonmaken. Om het afval te kunnen scheiden en de opruimmaterialen zoals zakken en handschoenen bijeen te houden was een Action-Pack nodig. Hiervoor zijn er t.w.v. in totaal € 99,- stevige opvouwbare tasjes bij de Action gekocht en in oktober ter plaatse overhandigd. Vergelijkbare tasjes zijn lokaal duurder en voor deze activiteit was de opdruk Action en de kleur blauw, voor een schone zee, uitermate geschikt. Voor het Outdoor Classroom project is er reeds € 1790,- naar KF overgemaakt. De overige donaties kwamen net na de eindejaarsbetaling binnen en zijn zichtbaar in de stijging van het exploitatieresultaat.

De crediteurenpost is € 0,00.

Nb. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stand van zaken / vooruitblik 2023

Kawa Training Center groeit gestaag en is november j.l. omgedoopt in Kawa Foundation. Helaas zijn de gesprekken met de lokale partner in Mwera vastgelopen waardoor het community center aldaar van de baan is en er uitgekeken wordt naar een andere locatie. Indien het Outdoor Classroom project gestaag en succesvol doorloopt zou dit een eventuele mogelijkheid qua locatie bieden, mits het de originele intentie van het project ‘bescherming van natuurlijk erfgoed’ niet in gevaar brengt. In 2023 blijven we fondsen werven om het resterende budget voor het Café Blue / Kawa Kitchen project bijeen te brengen. Voor eind maart vindt er overleg met de directie van Kawa Foundation plaats waarin gekeken wordt op welke manier Panda Juu dit jaar verdere ondersteuning kan bieden.