Bestuursverslag 2019

Toelichting jaarrekening 2019

De baten

In 2019 ontvingen wij weer een maandelijkse gift van een ons bekende donateur. Hier zijn wij bijzonder dankbaar voor.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2019 € 224,55.

Dat is meer dan de geworven giften, waardoor wij niet aan de CBF-norm van 25% hebben kunnen voldoen. Dit blijft een punt van aandacht voor het bestuur.

Nb. de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De crediteurenpost is € 0,00.

Stand van zaken / vooruitblik op 2020

In 2019 heeft het voltallige bestuur zich teruggetrokken. In augustus is 1 stokje weer opgepakt, maar zijn er nog 2 vacatures beschikbaar om het bestuur voltallig te maken.

In januari is een afspraak gepland om de wensen & behoeften vanuit Kawa Training Center te ontvangen, waarmee Panda Juu vanuit Nederland zou kunnen ondersteunen.

In februari staat er een bezoek, op eigen gelegenheid, gepland voor een brainstorm- / finetune sessie. Vanaf eind februari / begin maart kan dan alles in gereedheid gebracht worden om naar deze plannen toe te werken.