bestuursverslag 2018

De baten

Ook in 2018 ontvingen wij weer giften van ons bekende donateurs. Zoals altijd zijn wij hier erg erkentelijk voor.

De lasten

De beheerskosten van de stichting bedroegen in 2018 €242,88.

Dat is meer dan de geworven giften, waardoor wij niet aan de CBF-norm van 25% hebben kunnen voldoen. Dit is een punt van aandacht voor het bestuur. Overigens ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wij hebben in 2018 de derde en laatste studiebeurs terugbetaald die in 2016 verstrekt was door een donateurs. De crediteurenpost is daarmee teruggebracht tot €0,00.

Daarnaast hebben wij eind 2018 een bedrag van €1.000,- gedoneerd waarmee een nieuwe kracht bij Kawa van start kon gaan met al doel de directie te ondersteunen.

Stand van zaken / vooruitblik op 2019

Het afgelopen jaar heeft het bestuur ervaren dat de samenwerking met de directie van Kawa niet goed was. Daarmee was 2018 een jaar van stilstand. Gesprekken hierover hebben niet tot verbetering geleid. Wij hebben de directie van Kawa op 29 januari 2019 dan ook laten weten dat wij voltallig terug willen treden.  Wij hebben gevraagd of wij voor 1 mei de voordracht van nieuwe bestuursleden tegemoet kunnen zien.