Beleidsplan

 Inhoudsopgave

1   Inleiding
2   Doelstellingen van de Stichting
3   Werkzaamheden van de Stichting
4   Communicatiestructuur
5   Organisatiestructuur
6   Financiering en schenkingsbudget
7   Vermogensbeheer

1   Inleiding

In dit beleidsplan worden de doelstellingen van de Stichting Panda Juu kort beschreven. Ook wordt aangegeven welke werkzaamheden de Stichting verricht om deze doelstellingen te realiseren. Tenslotte wordt de organisatiestructuur toegelicht en wordt aangeven hoe het vermogen wordt verkregen, beheerd en besteed.

2   Doelstelling van de Stichting

Panda Juu (PJ) is opgericht om de in Zanzibar gevestigde opleiding Kawa Training Center (KTC) financieel en praktisch te ondersteunen.
De doelstelling van de Stichting is: het financieel ondersteunen van een portfolio van projecten van KTC.

Voor de Stichting is het essentieel dat KTC altijd centraal staat zowel bij de fondsenwerving als bij de besteding van de geworven gelden. Daarnaast is het van groot belang dat de gevers en vrijwilligers snel en op gepaste wijze worden bedankt in lijn met de met hen gemaakte afspraken. Materiele zaken die door de Stichting worden bekostigd, zijn te allen tijde bestemd voor cliënten van KTC.

De fondsenwerving geschiedt tegen minimale kosten en met maximaal fiscaal voordeel. Daarbij worden de richtlijnen van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de Gedragscode Fondsenwerving en de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in acht genomen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld, rekening houdend met de eisen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Stichting wordt uitsluitend bemenst door vrijwilligers en kent geen betaalde krachten.

De Stichting streeft niet naar het maken van winsten. Wel wil de Stichting dat alle projecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

3   Werkzaamheden van de Stichting

De medewerkers van KTC kunnen aangeven waarvoor zij extra financiële middelen behoeven. Op basis van een aantal criteria, en in overleg met het bestuur van KTC, bepaalt het bestuur of deze in aanmerking komen voor financiering.

Het project moet een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van KTC, waarbij de volgende criteria gebruikt kunnen worden als meetlat:

  • Verbetert KTC’s mogelijkheden om adequaat les te geven aan een groeiend aantal studenten.
  • Verbetert KTC’s mogelijkheden om individuele studenten praktisch en financieel te ondersteunen.
  • Draagt bij aan de ontplooiing van de staff van KTC.

Het werven van financiële middelen kan op verschillende manieren geschieden: via crowdfunding, subsidieaanvragen, sponsoracties, werven van giften, schenking, leningen, investeringen of nalatenschappen etc.

4   Communicatie

De Stichting heeft eigen communicatiemiddelen, zowel online als offline. Deze dienen om meer bekendheid te generen voor de Stichting en dus voor KTC en tegelijkertijd het contact met de geldgevers en andere supporters te onderhouden.

5   Organisatiestructuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende functionarissen: voorzitter, penningmeester, secretaris, leden. Bestuursleden kunnen een of meerdere functies bekleden, zolang het dagelijks bestuur maar bestaat uit minimaal drie personen.

6   Financiering en schenkingsbudget

De Stichting voert een eigen rekening en een eigen financiële administratie over de opbrengsten en de kosten. Het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse onafhankelijke accountantscontrole en zorgt voor goede toegankelijkheid van de financiële informatie over opbrengsten en kosten van fondsenwerving.
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat het bestuur van de Stichting uitsluitend projecten kan financieren die aan de criteria voldoen.
Jaarlijks wordt door het bestuur, in overleg met KTC, een begroting opgesteld. Deze vormt de basis voor de bestedingen van het daaropvolgende jaar.
De kosten die de Stichting maakt, mogen niet meer bedragen dan 25% van de totale inkomsten in geld.

7   Vermogensbeheer

In de statuten is vastgelegd hoe de Stichting over haar vermogen kan beschikken. Ook is daar omschreven hoe de balans en samenhang is tussen de schenkingsstrategie en de vermogensopbouw en hoe het vermogen wordt beheerd. Het bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen bij te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Amsterdam, 12 augustus 2015

Wil van Koningsbrugge
Marja Holman
Annemiek Bergmans